Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 24.08.2019
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta
Haku: 2016 Akatemiahanke
Hankkeiden lukumäärä: 76
Hankkeiden rahoitus: 26 879 340 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Akatemiahanke KY
Hakuun liittyvä tiedote
 
Asplund, Rita Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Ylennykset, palkat ja työntekijöiden yritysten välinen liikkuvuus 310229 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 452 013

Brunila, Kristiina Helsingin yliopisto Nuorten tukijärjestelmät haavoittuvuuden eetoksessa (2017-2020) 308018 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 480 000

Feldt, Taru Jyväskylän yliopisto Työn intensifikaatio ja sen hallinta itsesäätelyn voimavarojen avulla: laaja vertaileva tutkimus eri ammatti- ja ikäryhmissä / Konsortio: IJDFIN 308336 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 232 000

Heiskanen, Benita Turun yliopisto "Turvallisuuden tähden - Texasin käsiaselain sukupuolipolitiikka" 310568 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 480 000

Herkman, Juha Pekka Helsingin yliopisto Populismin valtavirtaistuminen (POVA) / Konsortio: MAPO 309547 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 280 000

Hintsanen, Mirka Oulun yliopisto Kuinka varhainen psykososiaalinen ympäristö vaikuttaa myötätuntoon: 31-vuoden prospektiivinen kohorttitutkimus myötätunnon kehityksestä. 308676 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 420 877

Huhtinen, Aki-Mauri Maanpuolustuskorkeakoulu Hybridi Terrori Terroristinen väkivalta globaalina mediatapahtumana – kohti uutta tutkimusmallia (HYTE) / Konsortio: HYTE 308855 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 221 635

Hyvönen, Eero Aalto-yliopisto SuALT: yhteisöllinen tutkimusinfrastruktuuri arkeologisille löydöille linkitetyn avoimen tiedon avulla / Konsortio: SuALT 310859 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 280 000

Häkkilä, Jonna Lapin yliopisto TechFashion - Tulevaisuuden päällepuettavan teknologian muotoilu 311352 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 480 000

Ikonen, Liisa Marjaana Aalto-yliopisto Liikkuvat periferiat – paikan tuntu / Konsortio: Floating Peripheries 309441 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 280 000

Jalagin, Seija Oulun yliopisto Tunnustuksia: Pakolaisuuden hankalat historiat ja muistamisen kulttuurit 310855 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 475 533

Jokisipilä, Markku Turun yliopisto Populismin valtavirtaistuminen (POVA) / Konsortio: MAPO 309549 13.06.2017 01.08.2017 - 31.12.2020 235 000

Järvinen, Tero Turun yliopisto Koulutusjärjestelmät, oppiminen ja yhteiskunnallinen muutos: vertaileva pitkittäistutkimus nuorten koulutuspoluista ja uuden vuosituhannen taitojen oppimisesta Euroopassa, Australiassa, Etelä- ja Pohjois-Amerikassa 308306 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 459 382

Kauppila, Olli-Pekka Aalto-yliopisto Mikromekanismit sosiaalisten suhteiden välityksessä: Miten työntekijöiden yksilölliset ominaisuudet ja strateginen orientoituminen muokkaavat verkostorakenteita ja toimintaa organisaatioissa 310063 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 480 000

Keskustalo, Heikki Tampereen yliopisto Muuttuvien työtehtävien tukeminen digitaalisissa ympäristöissä sumeiden merkkijonomenetelmien avulla 310278 13.06.2017 01.09.2017 - 31.12.2018 150 208
Keskustalo, Heikki Tampereen yliopisto 2019- Muuttuvien työtehtävien tukeminen digitaalisissa ympäristöissä sumeiden merkkijonomenetelmien avulla 326616 13.06.2017 01.01.2019 - 31.08.2021 329 792

Kiili, Kristian Tampereen teknillinen yliopisto Adaptiivisen rationaalilukujen osaamisen edistäminen / Konsortio: ENADA 310339 13.06.2017 01.09.2017 - 31.12.2018 73 600
Kiili, Kristian Tampereen yliopisto 2019- Adaptiivisen rationaalilukujen osaamisen edistäminen / Konsortio: ENADA 326618 13.06.2017 01.01.2019 - 31.08.2021 206 400

Koponen, Ismo T Helsingin yliopisto Tieteellisen abstraktin tiedon oppiminen korkeakoulutuksessa: Relationaaliset käsiterakenteet ja niiden dynamiikka 311449 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 480 000

Korja, Riikka Turun yliopisto Varhaisvaiheen stressikokemukset ja lapsen itsesäätelyn kehitys vauvaiästä esikouluikään 308252 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 418 731

Korkeamäki, Timo Svenska handelshögskolan Toimitusjohtajan liikkuvuuden merkitys yritykselle 310930 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 445 412

Korpiola, Mia Turun yliopisto Oikeudellinen tieto ja taito Suomessa n. 1750-1920: Tapaustutkimus kansan oikeudellisesta osaamisesta esimodernissa Euroopassa (LegalLiFin) 309055 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 480 000

Kovala, Urpo Jyväskylän yliopisto Populismin valtavirtaistuminen (POVA) / Konsortio: MAPO 309550 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 259 000

Kumpulainen, Kristiina Helsingin yliopisto Tekemällä oppiminen: Oppilaiden digitaalisen osaamisen kehittyminen koulujen värkkääjäpajoissa 310790 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 360 000

Kunnari, Sari Oulun yliopisto Puheen havaitseminen ja puhutun kielen taidot 4-6 vuoden ikäisillä sisäkorvaistutteita ja kuulokojeita käyttävillä lapsilla 311002 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 480 000

Kurkela, Vesa Taideyliopisto Ylipaikalliset kulttuurin kentät. Musiikki kulttuurisena ja taloudellisena toimintana neljässä Suomen suurimmassa kaupungissa 1900–1939 307877 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 360 000

Lahti, Jari Helsingin yliopisto Varhainen ympäristö, epigenomi ja genomi hermoston kehityksen ennustajina 311617 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 480 000

Laitinen, Merja Anneli Lapin yliopisto Lasten tietävä toimijuus yksityisissä, moniammatillisissa ha yhteiskunnallisissa prosesseissa – Tapauksena vanhempien eron jälkeinen vaino 308470 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 480 000

Lanne, Markku Helsingin yliopisto Ei-normaalisten makrotaloudellisten ja rahoitusaikasarjojen rakenteellinen analyysi 308628 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 480 000

Laukkanen, Tommi Itä-Suomen yliopisto Ekoinnovaatioiden omaksuminen: kansainvälinen pitkittäistutkimus 311346 13.06.2017 01.09.2017 - 31.12.2020 400 000

Lehtimäki, Markku Itä-Suomen yliopisto Pohjoisen muuttuva ympäristö: Kulttuuriset representaatiot ja veden käyttötavat / Konsortio: CEN 307840 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 280 000

Lehtinen, Erno Turun yliopisto Adaptiivisen rationaalilukujen osaamisen edistäminen / Konsortio: ENADA 310338 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 280 000

Leppänen, Taru Turun yliopisto Uusmaterialismi, feminismi ja paikallisuus 309007 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 480 000

Lindholm, Camilla Helsingin yliopisto Vuorovaikutus, sosiaalinen osallisuus ja mielenterveysongelmat 307630 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 381 587

Lonka, Kirsti M Helsingin yliopisto Silta tulevaisuuteen - Digitalisaation vaikutukset nuorten oppimiseen sekä tunteiden, aivojen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen kehitykseen / Konsortio: GAPS 308352 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 280 000

Luomanen, Petri T J Helsingin yliopisto Varhaisen kristillisyyden leviäminen kulttuurievoluution näkökulmasta 311521 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 480 000

Lönnqvist, Jan-Erik M Helsingin yliopisto Hur blir vi dem vi är? Stabilitet och förändring i personlighetsdrag och i personliga värderingar som en funktion av de sociala roller vi innehar och de interpersonella relationer som vi lever och verkar i. 309537 13.06.2017 01.09.2017 - 21.04.2022 480 000

Mauno, Saija Tampereen yliopisto Työn intensifikaatio ja sen hallinta itsesäätelyn voimavarojen avulla: laaja vertaileva tutkimus eri ammatti- ja ikäryhmissä / Konsortio: IJDFIN 308334 13.06.2017 01.09.2017 - 31.12.2018 91 449
Mauno, Saija Tampereen yliopisto 2019- Työn intensifikaatio ja sen hallinta itsesäätelyn voimavarojen avulla: laaja vertaileva tutkimus eri ammatti- ja ikäryhmissä / Konsortio: IJDFIN 326624 13.06.2017 01.01.2019 - 31.08.2021 236 551

Merisalo, Outi Jyväskylän yliopisto Myöshäiskeskiajan ja varhaisen uuden ajan kirjastot tieton säilyttäjinä, perinteen suojelijoina ja muutoksen katalyytteina 307635 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 439 365

Meskus, Mianna Helsingin yliopisto Elämän arvottamisen kysymys lapsettomuudessa ja dementiassa: Näkökulmina tiede, lainsäädäntö ja potilasaktivismi (VALDA) 308159 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2018 99 512

Mäkiranta, Mari Johanna Lapin yliopisto Liikkuvat periferiat – paikan tuntu / Konsortio: Floating Peripheries 311245 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 280 000

Negri, Sara Helsingin yliopisto Modaliteetit ja konditionaalit: systemaattisia ja historiallisia tutkimuksia 308664 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 480 000

Neovius, Mats Åbo Akademi LibDat: Kohti pidemmälle kehittynyttä lainaamis- ja lukemiskulttuuria. Digitaaliseen aineistoon perustuva tutkimus nykyisistä suomalaisista lainaamis- ja lukemistavoista / Konsortio: LibDat 309500 13.06.2017 01.09.2017 - 30.08.2021 245 088

Nordberg, Camilla Helsingin yliopisto Att göra makt och medborgare - 'invandarfamiljen' som moralisk och social kategori inom välfärdsprofessionalla byråkratier i omvandling 310610 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 480 000

Ojala, Jari Jyväskylän yliopisto Suomen talouden mallinnus 1500 - 2020: historiallisten aikasarjojen rakentaminen ja analyyysi 308975 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 480 000

Paasonen, Susanna Turun yliopisto Seksuaalisuus ja leikki mediakulttuurissa 309382 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 480 000

Paloniemi, Riikka Suomen ympäristökeskus Digitaalisen luonnonvaratiedon yhteiskäyttö – hallinnan malleja tiedon avautumiseen ja jakamiseen (GODICO) 309979 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 391 738

Pirjatanniemi, Elina Åbo Akademi Särlösningar för särskilt utsatta - från universella mänskliga rättigheter till skyddet av de mest behövande? 311297 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 480 000

Punamäki-Gitai, Raija-Leena Tampereen yliopisto VAUVA- JA NUORUUSIÄN KEHITYKSELLISET MUUTOKSET: Varhaiset psykososiaaliset ja medikaaliset vaikutusmekanismit 308988 13.06.2017 01.09.2017 - 31.12.2018 194 517
Punamäki-Gitai, Raija-Leena Tampereen yliopisto 2019- VAUVA- JA NUORUUSIÄN KEHITYKSELLISET MUUTOKSET: Varhaiset psykososiaaliset ja medikaaliset vaikutusmekanismit 326641 13.06.2017 01.01.2019 - 31.08.2021 285 483

Pöyhönen, Sari Jyväskylän yliopisto Rajojen yli - Kuulumisen performansseja ja narratiiveja taiteen keinoin / Konsortio: CroBoArts 308520 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 280 000

Pöysä, Jyrki Itä-Suomen yliopisto Venäjä kenttänä ja arkistona - 1800- ja 1900 -luvun perinteentutkijat suomalaisuutta konstruoimassa 308618 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 479 805

Rannila, Päivi Turun yliopisto Rajoitetut tilat suomalaisissa hoivan ja kontrollin laitoksissa 308616 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 480 000

Remes, M Pauliina Helsingin yliopisto Rationalistiset itsetiedon teoriat Platonista Kantiin 311253 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 480 000

Rosenholm, Arja Tampereen yliopisto Pohjoisen muuttuva ympäristö: Kulttuuriset representaatiot ja veden käyttötavat / Konsortio: CEN 307841 13.06.2017 01.09.2017 - 31.12.2018 84 249
Rosenholm, Arja Tampereen yliopisto 2019- Pohjoisen muuttuva ympäristö: Kulttuuriset representaatiot ja veden käyttötavat / Konsortio: CEN 326577 13.06.2017 01.01.2019 - 31.08.2021 195 751

Salin, Denise Svenska handelshögskolan Mobbning på arbetsplatsen: Hur HR praxis kan förebygga fenomenet och minska på de negativa konsekvenserna 308843 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 480 000

Salmela, Ulla Museovirasto SuALT: yhteisöllinen tutkimusinfrastruktuuri arkeologisille löydöille linkitetyn avoimen tiedon avulla / Konsortio: SuALT 310860 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 259 000

Salmela-Aro, J Katariina Helsingin yliopisto Silta tulevaisuuteen - Digitalisaation vaikutukset nuorten oppimiseen sekä tunteiden, aivojen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen kehitykseen / Konsortio: GAPS 308351 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 280 000

Salmi, Anna-Kaisa Oulun yliopisto Domestikaatio toiminnassa: Ihmisen ja eläimen vuorovaikutuksen arkeologiset jäljet 308322 13.06.2017 01.09.2017 - 30.08.2021 402 312

Sams, Mikko Aalto-yliopisto Ryhmäytymisen aivomekanismit 308431 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 480 000

Saresma, Tuija Jyväskylän yliopisto Rajojen yli - Kuulumisen performansseja ja narratiiveja taiteen keinoin / Konsortio: CroBoArts 308521 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 280 000

Seppänen, Piia Turun yliopisto Julkisten koulujärjestelmien koverrus? Yksityiset toimijat oppivelvollisuuskoulussa Suomessa, Ruotsissa ja Uudessa-Seelannissa 310242 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 480 000

Sevänen, Erkki Itä-Suomen yliopisto LibDat: Kohti pidemmälle kehittynyttä lainaamis- ja lukemiskulttuuria. Digitaaliseen aineistoon perustuva tutkimus nykyisistä suomalaisista lainaamis- ja lukemistavoista / Konsortio: LibDat 309495 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 280 000

Sumiala, Johanna M Helsingin yliopisto Hybridi Terrori Terroristinen väkivalta globaalina mediatapahtumana – kohti uutta tutkimusmallia (HYTE) / Konsortio: HYTE 308854 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 309 180

Södergård, Caj Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy LibDat: Kohti pidemmälle kehittynyttä lainaamis- ja lukemiskulttuuria. Digitaaliseen aineistoon perustuva tutkimus nykyisistä suomalaisista lainaamis- ja lukemistavoista / Konsortio: LibDat 309501 13.06.2017 01.09.2017 - 31.12.2020 235 000

Thomas, Suzie Helsingin yliopisto SuALT: yhteisöllinen tutkimusinfrastruktuuri arkeologisille löydöille linkitetyn avoimen tiedon avulla / Konsortio: SuALT 310854 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 280 000

Tienari, Janne Svenska handelshögskolan Julkisen sektorin uudistuminen ja kaupunkien strategisoituminen 311331 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 470 474

Tuomela, Raimo Helsingin yliopisto Toimijuus, vastuu ja luottamus korporaatioiden maailmassa: filosofinen tutkimus 310050 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 429 516

Valaskivi, Katja Tampereen yliopisto Hybridi Terrori Terroristinen väkivalta globaalina mediatapahtumana – kohti uutta tutkimusmallia (HYTE) / Konsortio: HYTE 308850 13.06.2017 01.09.2017 - 31.12.2018 76 214
Valaskivi, Katja Tampereen yliopisto 2019- Hybridi Terrori Terroristinen väkivalta globaalina mediatapahtumana – kohti uutta tutkimusmallia (HYTE) / Konsortio: HYTE 326642 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 232 966

Viitala, Riitta Vaasan yliopisto AJAN VALTA TYÖORGANISAATIOISSA 311130 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 480 000

Wolff, Charlotta Helsingin yliopisto Upplysningens aktörer. Förändrade tänkesätt i 1700-talets Nordeuropa 307668 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2018 88 246
Wolff, Charlotta Turun yliopisto Upplysningens aktörer. Förändrade tänkesätt i 1700-talets Nordeuropa 326253 13.06.2017 01.09.2018 - 31.08.2021 391 754

Östman, Ann-Catrin Åbo Akademi Handel med främlingar – gårdfarihandlare, kunder och handelsmöten i Finland, 1840–1940 308534 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 480 000