Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Backman, Janne
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Glukuronidien ja muiden lääkeaineiden aineenvaihduntatuotteiden aiheuttamien vaarallisten lääkeyhteisvaikutusten välttäminen (PREDIMET)
Päätös 325667
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 502 440
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
La¨a¨keainemetabolian ha¨iriintymisesta¨ johtuvat la¨a¨keyhteisvaikutukset ovat eritta¨in yleinen la¨a¨kkeen tehottomuuden ja haittojen aiheuttaja, silla¨ yli 80 % markkinoilla olevista la¨a¨kkeista¨ poistuu elimisto¨sta¨ la¨a¨kemetabolian va¨lityksella¨. Lääkkeiden aineenvaihduntatuotteiden aiheuttamat muutokset muiden lääkkeiden pitoisuuksissa ja haittariskissä ovat yksi yhteisvaikutustutkimuksen kuumimmista alueista. Hankkeessa selviteta¨a¨n systemaattisesti laboratorio-olosuhteissa mitka¨ markkinoilla olevista la¨a¨kkeista¨ ja niiden aineenvaihduntatuotteista aiheuttavat palautumatonta metabolianestoa, jonka ja¨lkeen na¨ma¨ la¨a¨kkeet tutkitaan ihmisilla¨ tehta¨vissa¨ yhteisvaikutustutkimuksissa. Lisa¨ksi, ka¨ytta¨en laboratorio- ja kliinisia¨ tutkimuksia, kehiteta¨a¨n menetelmia¨, joilla voidaan ennustaa, ennakoida ja va¨ltta¨a¨ haitallisia yhteisvaikutuksia jo la¨a¨kkeen kehitystyo¨n aikana seka¨ parantaa markkinoille tulevien la¨a¨kkeiden turvallisuutta.