Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Pumpanen, Jukka
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe Metsäisten valuma-alueiden toisiinsa kytkeytyneet hiilivirrat (CASCAS)
Päätös 323997
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 270 994
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Pohjoismaissa suuri osa metsistä sijaitsee turvemailla, ja näiden metsien käyttö lisääntyy tulevaisuudessa koska uusiutuvien energianlähteiden kysyntä kasvaa pyrittäessä vähentämään fossiilisten polttoineiden käyttöä. Tämä voi vaikuttaa haitallisesti vesistöjen veden laatuun, koska turvemailta vapautuu runsaasti orgaanista ainesta valumavesien mukana. Tämän hankkeen tavoitteena on selvittää metsänhoitotoimenpiteiden vaikutuksia turvemailta sisävesiin valuvan orgaanisen aineksen määrään ja laatuun, ja siitä aiheutuviin kasvihuonekaasupäästöihin. Tutkimme näitä vaikutuksia ja mekanismeja käyttäen uusimpia isotooppitekniikan menetelmiä ja veden laadun mittaukisia ja rakennamme tuloste perusteella prosessipohjaisen mallin, jolla arvioidaan metsänhoitotoimenpiteiden vaikutuksia veden laatuun ja kasvihuonekaaupäästöihin. Tulosten perusteella annamme myös suosituksia ympäristöystävällisempien menetelmien käyttöön turvemailla sijaitsevien metsien hoidossa.