Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Saarni, Saija
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe BaSeMent: seurantatutkimus Itämerellä mikromuovin kerrostumisprosessien selvittämiseksi
Päätös 321869
Päätöspvm 07.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 273 635
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Mikromuovien aiheuttamaan ympäristöriskiin on alettu kiinnittää huomiota, mutta tällä hetkellä ymmärrys vesistöihin kohdistuvasta mikromuovikuormasta on hyvin puutteellinen. Mikromuoveja on raportoitu sedimenteistä ympäri maailman rannikkoalueilta aina merien kaukaisiin syvänteisiin, mutta tähän mennessä kerrostuvan muovin määrää suhteessa aikaan ei ole pystytty mittaamaan. Tämä hanke tuottaa yksityiskohtaista ajallista ja alueellsta tietoa muovin kulkeutumisesta ja kerrostumisesta Itämeren rannikkoalueilla ja selvittää mikromuovin kerrostumista kontrolloivia tekijöitä. Kuten yleensäkin kiintaineksen kerrostumista kontrolloi vuodenajat, ilmasto, hydrologiset ilmiöt, valuma-alue ja ihmistoiminta, oletetaan samojen mekanismien säätelevän myös muovin käyttäytymistä vesistössä. Muovit ovat hyvin moninainen joukko ominaisuuksiltaan ja koostumukseltaan ja siksi kunkin synteettisen polymeerin käyttäytyminen vesistössä tulee tutkia ja ymmärtää erikseen.