Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Momigliano, Paolo
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Evolutiivisia ja luonnonsuojelugenomisia tutkimuksia nopeasta lajiutumisesta Itämeressä
Päätös 316294
Päätöspvm 29.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 290 759
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Populaatioiden sopeutuminen paikallisiin ympäristöolosuhteisiin voi johtaa lajiutumiseen ekologisen erikoistumisen kautta - ilmiötä kutsutaan ekologiseksi lajiutumiseksi. Aiemmat tutkimukseni ovat paljastaneet nopean ekologisen lajiutumisen Itämeressä: kampela itämeressä on lajiutunut kahdeksi erilliseksi lajiksi viimeisen 8000 vuoden aikana. Jatkotutkimusten päämääränä on selvittää tämän lajiutumisen mekanismeja tutkimalla kampeloiden genomeja. Tulosten odotetaan edistävän ymmärrystämme lajiutumisesta ja evoluutiosta, mutta myöskin auttavan kampelakantojen kestävän kalastuksen suunnittelua Itämeressä. Koska sekä ilmastonmuutoksen että rehevöitymisen tiedetään muuttaneen kampelan elinolosuhteita Itämeressä, tutkimukseni pyrkii myös selvittämään näiden tekijöiden vaikutuksia kahden kampelalajin esiintymisalueiden ja runsaus-suhteiden historiallisiin muutoksiin Itämeressä. Tätä pyrin selvittämään historiallista korvanluunäytteistä eristetyn DNA:n avulla projektissa kehitetyin menetelmin.