Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Bäck, Jaana
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Arktisten ekosysteemien vasteet ja sopeutuminen ilmaston muutokseen: mekanismit, reitit ja laikuttaisuus
Päätös 314798
Päätöspvm 19.12.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.12.2020
Rahoitus (€) 220 299
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
ClimEco projektissa tarkastellaan Arktisten ekosysteemien toiminnan ja rakenteen vasteita ja adaptaatiota ilmastonmuutokselle ja ihmistoiminnasta ja luonnon prosesseista aiheutuville häiriöille, erityisesti säteily- ja energiatasetta ja ilmaston kannalta relevanttien kaasujen syntyä. Projektin keskiössä on maanpinnan ominaisuuksien ja ekosysteemien vaikutus planetaariseen rajakerrokseen (PBL). Käytämme ekofysiologisia ja mikometeorologisia menetelmiä, satelliitti- ja maanpintadataa sekä historiallisia aineistoja ja kokeellisia menetelmiä, joiden avulla parannetaan rajakerrosmalleja, niiden parametrisointia ja verifiointia. Tuloksena syntyy uutta tietoa takaisinkytkentä- ja palautemekanismeista ekosysteemien ja ilmakehän välillä. Pyrimme ratkaisemaan ilmastomallien käyttämiin dynaamisiin kasvillisuusmalleihin liittyviä ongelmia. Mallit eivät vielä kykene realistisesti tuottamaan Arktisen kasvillisuuden rakenteen dynaamisia ominaisuuksia pitkällä (kymmenien vuosien) aikavälillä.