Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Remes, M Pauliina
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Rationalistiset itsetiedon teoriat Platonista Kantiin
Päätös 311253
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Rationalistinen teoria itse-tiedosta esittää, että normatiivista ja episteemistä aspektia ei voida erottaa itse-tiedon tapauksessa. Omien uskomusten tietämisessä on aina kyse normatiivisesta suhteesta. Rationalistisen itse-tieto teorian katsotaan perinteisesti alkavan Kantista. Projekti osoittaa, että rationalistisella teorialla on paljon pidemmät, Platoniin ulottuvat juuret filosofian historiassa. Rationalistisen itse-tieto teorian kolme pääasiallista piirrettä ovat: 1) itse-tieto mentaalisista tiloistamme ei ole havainto- tai tuttuus-tietoon kuuluvaa, vaan se tulee ajatella pikemmin rationaaliseksi saavutukseksi. 2) Itse-tiedon kohteet eivät ole ennalta olemassaolevia ja löydettäviksi tulemistaan odottavia, vaan ne konstituoituvat itse-tiedossa. 3) Suhde joka itse-tiedossa vallitsee tietäjän ja tiedon kohteen välillä tulee kuvata rationaalisen toimijuuden ja vastuullisuuden käsitteillä.