Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Viitala, Riitta
Organisaatio Vaasan yliopisto
Tutkimusaihe AJAN VALTA TYÖORGANISAATIOISSA
Päätös 311130
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Kovenevat aikapaineet ja ajan pirstaloituminen ovat huolestuttavia kehitystrendejä työelämässä. Vaikka aika on vahva johtaja työelämässä, se ei juurikaan ole ollut empiirisen tutkimuksen kohteena. Monitieteellisessä tutkimuksessamme tutkimme ajan valtaa kolmessa työympäristössä. Kysymme, miten aikaan liittyviä jännitteitä tuotetaan ja vahvistetaan organisaatioissa, ja millaisia heijastuksia tällä kaikella on organisaatioissa työskenteleviin ihmisiin. Kysymme myös, millaisilla esimiestyön ja HR-käytänteillä niihin voitaisiin vastata. Pääkysymyksemme on ”Millainen on ajan valta tämän päivän työympäristöissä?” Lähestymme tutkimuskysymystä kolmen työpaketin kautta: A. Keskijohdon aikaan liittyvät tulkinnat projektiteollisuudessa, B. Aikatilat (timescapes) mediataloissa, ja C. Aikarakenteiden heijastukset henkilöstöön PK-yrityksissä. Tutkimuksellinen lähestymistapamme nojaa tulkinnalliseen monimenetelmätutkimukseen (Denzin, 2010) ja organisaatioetnografiaan (Eberle & Maeder 2011).