Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Heiskanen, Benita Anitta
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe "Turvallisuuden tähden - Texasin käsiaselain sukupuolipolitiikka"
Päätös 310568
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projekti tutkii Texasissa 1.8.2016 voimaan tulleen käsiaselain (“Campus Carry”, SB 11) vaikutuksia. Kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimusta hyödyntävä hanke tarkastelee muutoksia sukupuolen ja tilan dynaamisissa suhteissa kahden yliopiston, The University of Texas at Austin ja St’ Edward’s University, kampuksilla. Ihmisten näkökulmiin keskittyvä hanke tuottaa merkittävää empiiristä, teoreettista ja epistemologista tietoa: 1) se tarjoaa uuden empiirisen aineiston lain vaikutuksista ihmisten arjessa; 2) erittelee päätöksenteon, arkikokemusten ja visuaalisten kannanottojen suhteita; 3) perustuu tutkimusryhmän ja tutkimukseen osallistuvien yhteiseen tiedon tuottamisen prosessiin ja 4) reflektoi kriittisesti tutkimuskäytäntöjen laajempia epistemologisia ja eettisiä vaikutuksia. Tutkimus osallistuu laajempiin akateemisiin ja julkisiin keskusteluihin Yhdysvaltain perustuslain takaamasta aseenkanto-oikeudesta ja sen yhteiskunnallisista vaikutuksista.