Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Kauppila, Olli-Pekka
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Mikromekanismit sosiaalisten suhteiden välityksessä: Miten työntekijöiden yksilölliset ominaisuudet ja strateginen orientoituminen muokkaavat verkostorakenteita ja toimintaa organisaatioissa
Päätös 310063
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Eräs sosiaalisen verkostotutkimuksen keskeisimmistä puutteista on ihmisten – jotka muodostavat verkostot ja toimivat niissä – käyttäytymisen ja yksilöllisten ominaisuuksien vähäinen huomiointi. Todellisuudessa ihmisten välillä on huomattavia eroja motiiveissa, orientaatioissa ja yksilöllisissä ominaisuuksissa, jotka vaikuttavat sosiaalisten prosessien toimintaan ja tuloksiin. Tämä projekti yhdistää sosiologiaan perustuvan sosiaalisten verkostojen tutkimuksen psykologiseen tutkimukseen ihmisten välisistä eroista ja käyttäytymisestä ja pyrkii siten parantamaan ymmärrystä siitä, miten työn tulokset syntyvät erilaisten ihmisten toimien, pyrkimysten ja olosuhdetekijöiden vaikutuksesta. Näitä asioita tutkitaan empiirisesti sekä useiden kyselyiden että objektiivisen datan avulla. Tämä projekti tuottaa uutta ja hyödyllistä tietoa, joka parantaa ymmärrystä verkostojen hyödyntämismahdollisuuksista innovaatioiden, työsuoritusten ja muiden organisaatioille tärkeiden tavoitteiden edistämisessä.