Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Tuomela, Raimo
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Toimijuus, vastuu ja luottamus korporaatioiden maailmassa: filosofinen tutkimus
Päätös 310050
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 429 516
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Korporaatioiden toiminta ja niiden toimijuus, ja korporaatioiden sosiaalinen vastuu ovat monititieteisen keskustelun ja väittelyn kohteena yhteiskunnallista merkitystä ja vaikuttavuutta omaavissa yhteiskuntatieteissä. Näiden ilmiöiden ymmärtäminen ja selittäminen ovat keskeisen tärkeitä sellaisten yhteiskuntatieteiden kuin sosiologia, taloustiede ja valtio-opin tutkimuskohteen kattavan ymmärtämisen kannalta. Projektin tutkimus tuottaa korporaatioiden toimintaa ja toimijuutta koskevan käsitteellisen viitekehyksen niiden teoreettista ja empiiristä tutkimusta varten. Aikaansaatu filosofinen käsitteistö mahdollistaa hedelmällisen teorianmuodostuksen ilmiön deskriptiivisistä ja normatiivisista ulottuvuuksista. Tätä projektin tutkimuksen tuloksena syntyvää filosofista viitekehystä voidaan kutsua korporaatioiden toiminnan ja toimijuuden ryhmäagenttiteoriaksi.