Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Sevänen, Erkki
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe LibDat: Kohti pidemmälle kehittynyttä lainaamis- ja lukemiskulttuuria. Digitaaliseen aineistoon perustuva tutkimus nykyisistä suomalaisista lainaamis- ja lukemistavoista
Päätös 309495
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 280 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tässä monitieteisessä hankkeessa tutkitaan nykyistä suomalaista lainaamis- ja lukemiskulttuuria. Hankkeen pohjana on Vantaan kaupunginkirjaston keräämä laaja ja digitaalisesti tallennettu aineisto, joka antaa tietoa Vantaan kaupunginkirjaston asiakkaiden valinnoista ja mieltymyksistä. Tiedoista käy ilmi asiakkaan ikä, sukupuoli, asuinpaikka ja kieli sekä hänen kirjastolainansa, mutta asiakkaan nimi ei käy niistä selville. Tämän aineiston pohjalta hanke tutkii sitä, millaisia ovat ihmisten lainaamis- ja lukemistavat nyky-Suomessa ja millaiset ihmiset ylläpitävät Suomessa nykyisin kirjallista kulltuuria. Tämän ohella hankkeella on metodologinen tavoite, sillä hanke osoittaa, miten laajat digitaaliset aineistot, tietokoneanalyysit ja kirjallisuussosiologiset kysymyksenasettelut voidaan yhdistää tutkittaessa nykyistä (lukemis)kulttuuria. Hankkeen käytännöllinen merkitys on siinä, että sen tuottamien tietojen avulla on mahdollista kehittää kirjastojen tietopalvelujärjestelmiä. A