Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Korpiola, Mia
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Oikeudellinen tieto ja taito Suomessa n. 1750-1920: Tapaustutkimus kansan oikeudellisesta osaamisesta esimodernissa Euroopassa (LegalLiFin)
Päätös 309055
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tämä innovatiivinen pioneerihanke tutkii tavallisten ihmisten oikeudellista osaamista Suomessa 1750-1920. Tavalliset miehet, naiset ja lapset saivat eri tavoin eritasoista oikeudellista ”tieto–taitoa”, tietoa laista ja oikeudesta sekä käytännön taitoa niiden käyttämiseen. Tämä moniulotteinen ja vaikeasti hahmottuva aihe on ollut pitkään tutkimaton niin suomalaisessa kuin kansainvälisessäkin historiantutkimuksessa. Aihe on kuitenkin keskeinen, jotta suomalaista pitkän aikavälin maallikkovaltaista (oikeus)kulttuuria voisi ymmärtää ja jotta eri oikeuskulttuureja voisi verrata toisiinsa Euroopassa tai globaalisti. Tässä tieteidenvälisessä tutkimushankkeessa on tutkijoita oikeustieteestä, historiasta ja luku- ja kirjoitustaidon tutkimuksesta. Se hyödyntää innovatiivisia lähteitä ja lähestyy aihettaan tavallisen ihmisten elämänpiiristä käsin ([legal] history from below).