Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Juhila, Kirsi
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Kodissa tapahtuvien palvelukohtaamisten maantiede hyvinvointipalvelujen marginaalissa Suomessa ja Ruotsissa
Päätös 307661
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 464 541
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten asiakkaan koti paikkana on läsnä kotikäyntityössä, jossa kohdataan kimppuuntuneiden mielenterveys-, päihde- ja asumisongelmien kanssa painivia aikuisasiakkaita. Tutkimus paneutuu julkisen ja yksityisen, tuen ja kontrollin sekä mukaan ottamisen ja poissulkemisen välisiin jännitteisiin kotikohtaamisissa. Tutkimus nojautuu etnometodologisen vuorovaikutuksen tutkimuksen ja ihmismaantieteen perinteisiin. Aineisto kerätään ns. liikkuvia mielenterveyspalveluita tuottavissa, kotikatkaisuhoitoa tarjoavissa ja tuetun asumisen palveluissa Suomessa ja Ruotsissa. Aineisto koostuu liikkuvan etnografian metodilla tuotetuista tarkoista kenttämuistiinpanoista ja palvelukohtaamisten nauhoituksista. Tutkimus tuottaa paitsi perustietoa kohtaamisista, myös palvelujen arvioinnissa ja kehittämisessä sovellettavaa tietoa siitä, mitä seurauksia kodin yleistymisellä palvelujen tarjoamisen paikkana on asiakkaiden ja työntekijöiden kohtaamisille ja asiakkaiden elämälle.