Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Paloniemi, Riikka
Organisaatio SYKE
Tutkimusaihe Biodiversiteetti, ekosysteemipalvelut ja ympäristöoikeudenmukaisuus osana maakuntakaavoitusta (BRO)
Päätös 304515
Päätöspvm 30.09.2016
Rahoituskausi 01.10.2016 - 30.09.2018
Rahoitus (€) 300 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ympäristöoikeudenmukaisuuden näkökulma on suurelta osin puuttunut suomalaisen maankäytönsuunnittelun keskusteluista ja käytännöistä. Tutkimushankkeessamme viemme yhdessä Kymenlaakson maakuntaliiton suunnittelijoiden kanssa näkökulmaa osaksi maankäytön suunnittelun käytäntöjä. Toteutamme toimintatutkimuksen, jossa keskitymme luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden turvaamiseen osana Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavan laatimista. Tuemme tutkijoiden, suunnittelijoiden ja käytännöntoteuttajien välistä vuoropuhelua, soveltamalla, mukauttamalla ja kehittämällä suunnittelumenetelmiä ja -käytäntöjä. Eri toimijoiden välisen tiiviin yhteistyön avulla pyrimme takaamaan hankkeen käytännöllisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden. Alueellisten suunnittelukäytäntöjen kehittämisen lisäksi hanke voi auttaa nivomaan ympäristöoikeudenmukaisuuden, biodiversiteetin ja ekosysteemipalveluiden näkökulmat parhaillaan uudistettavaan maankuntien hallintomalliin.