Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Timonen, Hilkka Johanna
Organisaatio IL
Tutkimusaihe Hiukkaset kaivoksissa ja kaivosympäristöissä
Päätös 297804
Päätöspvm 21.12.2015
Rahoituskausi 01.03.2016 - 28.02.2019
Rahoitus (€) 148 233
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Pienhiukkasten päälähteet kaivoksissa ovat louhinnasta syntyvä mineraalipöly, räjäytyksistä syntyneet hiukkaset ja dieselmoottorien päästöt. Sekä mineraalipölylle että diesel-pakokaasulle altistuminen aiheuttaa terveyshaittoja. Tässä projektissa keskitytään kolmeen eri teemaan, joiden avulla kaivoksista voidaan tulevaisuudessa tehdä kestävämpiä ja ympäristöystävämpiä. Ensimmäiseksi, kehitämme hinnaltaan edullisen sekä pienhiukkasia että mineraalihiukkasten pitoisuuksia mittaavan sensorin. Toiseksi, käytämme reaaliaikaisesti mittaavia analysaattoreita kaivoksissa räjäytyksissä ja dieselmoottoreissa syntyneiden primääristen ja sekundääristen pienhiukkasten kemiallisen koostumuksen määrittämiseen. Kolmanneksi, mittaamme hiukkasten optisia ominaisuuksia arvioidaksemme pinnoille laskeutuvien hiukkasten vaikutuksia esim. jäätiköiden albedoon ja sulamiseen. Projektin tulokset ovat tärkeitä kaivostoiminnan ympäristö- ja terveysriskien tunnistamisessa.