Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Lehikoinen, Aleksi
Organisaatio HY
Tutkimusaihe Ilmastonmuutoksen ja elinympäristön suojelun vaikutus lintujen kannankehitykseen ja levinneisyysmuutoksiin
Päätös 275606
Päätöspvm 20.03.2014
Rahoituskausi 01.09.2014 - 31.08.2019
Rahoitus (€) 434 485
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Elinympäristöjen väheneminen ja ilmastonmuutos ovat suurimpia uhkia luonnon monimuotoisuudelle. Ilmastonmuutos siirtää lajien levinneisyysalueita kohti napa-alueita ja vuorten huippuja, mutta levinneisyysmuutosten mekanismit tunnetaan heikosti. Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää pitkäaikaisilla lintuaineistoilla kuinka suojelualueverkostot Suomessa ja EU:ssa pystyvät ylläpitämään luonnon monimuotoisuutta ilmaston muuttuessa. Toisena tavoitteena on tutkia mitkä tekijät selittävät lajien välistä vaihtelua levinneisyysmuutoksen voimakkuudessa ja ovatko saman lajin pesimä- ja talviaikaiset levinneisyysmuutokset yhteydessä toisiinsa. Tutkimus selvittää myös miten säätekijät vaikuttavat lintukantojen vuosittaisvaihteluun. Tutkimus painottuu laajaan eurooppalaiseen yhteistyöhön. Suojelualuetutkimus tarjoaa vastauksen kuinka hyvin kansallinen ja kansainvälinen suojelualueverkosto toimii ilmaston siirtäessä lajien levinneisyyksiä ja tuloksilla on siten yhteiskunnallista merkitystä.