Academy of Finland
Funding decision
 
Name Palva, Satu
Organisation HY
Project title Role of personality in awareness and memory of visual representations
Decision No. 267030
Decision date 13.12.2012
Funding period 01.01.2013 - 31.12.2016
Funding 242 860
WebFOCUS Report
Project description
Ihmisen persoonallisuuden, kognition, ja mielen hermostolliset perustat ymmärretään edelleen huonosti. Yksilölliset suorituskyvyn variaatiot ovat suuria korkeamman tason toiminnoissa, mutta myös havainnoinnin, tarkkaavaisuuden, ja työmuistin yhteydessä. Tämän projektin tavoitteena on selvittää ihmisen persoonallisuuden ja yksilöllisen suorituskyvyn vaihteluiden hermostollisia perusteita. Tutkimuksessa mitataan aivojen toimintaa ei-invasiivisesti käyttäen magneto- ja elektroenkefalografia (MEG/EEG) mittauksia sekä hermostollista aktiivisuutta muokaten magneettistimulaatiolla (TMS). Tutkimus tulee paljastamaan hermostolliset prosessit, jotka kausaalisesti selittävät yksilöiden välisen ja tehtävien aikana tapahtuvan suorituskyvyn vaihtelun, sekä korreloivat persoonallisuus piirteiden kanssa